Privacy policy

VLM BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

VLM BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beheerd door:

VLM BV
Brusselsesteenweg 323b
B-9280 Lebbeke
+32 52 52 77 40
info@vlmontage.be

Voor welke doeleinden zullen we uw persoonsgegevens gebruiken?

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden gebruiken (“Toegestane Doeleinden”):

 • De planning, het aangaan, de uitvoering, het beheer en de administratie van uw (of een derde aan wie u verwant bent) contractuele zakelijke relatie met VLM BVBA, bijv. door het verrichten van transacties en bestellingen van producten of diensten, het verwerken van betalingen, het uitvoeren van boekhoudkundige, audit-, facturatie- en incassowerkzaamheden, het regelen van zendingen en leveringen, het faciliteren van reparaties en het bieden van ondersteunende diensten of andere diensten of zaken die u mogelijk hebt aangevraagd;
 • Het onderhouden en beschermen van de veiligheid van onze producten, diensten en websites of andere systemen, het voorkomen en detecteren van beveiligingsbedreigingen, fraude of andere criminele of kwaadwillige activiteiten;
 • Het verzekeren van de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals registratievereisten), nalevingscontrole of registratieverplichtingen;
 • U, waar toegestaan overeenkomstig de lokale wetgeving, binnen een bestaande zakelijke relatie te informeren over de diensten van VLM die vergelijkbaar zijn met of betrekking hebben op diensten die al zijn aangeschaft of gebruikt binnen die zakelijke relatie;
 • Het oplossen van geschillen, handhaven van onze contractuele overeenkomsten en vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of
 • Het zorgen voor de naleving van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van verkoopdossiers voor belastingdoeleinden of het sturen van kennisgevingen en andere bekendmakingen indien wettelijk vereist.

Indien u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegevens, kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Het communiceren met u via de kanalen die u hebt goedgekeurd om u op de hoogte te houden van de laatste aankondigingen, speciale aanbiedingen en andere informatie over VLM diensten (inclusief marketing gerelateerde nieuwsbrieven) evenals evenementen en projecten van VLM;
 • Het beheren en uitvoeren van klantonderzoeken, marketingcampagnes, marktanalyses, loterijen, wedstrijden of andere promotionele activiteiten of evenementen of
 • Profilering en geautomatiseerde verwerking: Het verzamelen van informatie over uw voorkeuren op basis van uw activiteiten wanneer u onze website of andere diensten die wij u online aanbieden, gebruikt. Op basis van deze informatie (bijvoorbeeld welke inhoud wordt gedownload, geklikt of bekeken voor hoe vaak en hoe lang), creëren wij een gebruikersprofiel om de kwaliteit van onze communicatie en interactie met u te personaliseren en te bevorderen (bijvoorbeeld door het volgen van nieuwsbrieven of website-analyses). De logica achter onze profileringactiviteiten is om gebieden te identificeren die nuttig of anderszins interessant voor u zijn en om u op een effectievere en doelgerichtere manier over dergelijke gebieden te informeren. De gebruikte algoritmen passen deze logica toe en leveren u automatisch de beoogde inhoud of informatie.

Houdt er rekening mee dat u volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikel 21, lid 2) het recht hebt om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, inclusief de hierboven beschreven profilering. Raadpleeg “Uw gegevensbeschermingsrechten” hieronder voor meer uitleg over uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen.

Met betrekking tot marketing gerelateerde soorten communicatie (d.w.z e-mails en telefoontjes), zullen wij, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, u dergelijke informatie alleen verstrekken nadat u zich hebt aangemeld en u te allen tijde de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven als u geen verdere marketing gerelateerde communicatie van ons wilt ontvangen.

We zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen die op u betrekking hebben of het aanmaken van profielen anders dan hierboven beschreven.

We passen moderne technologie toe om gegevens met betrekking tot onze producten op te volgen en te analyseren (ook bekend als Internet der Dingen). Dergelijke informatie wordt gebruikt om onze klanten bijstand te verstrekken. Doorgaans worden geen persoonsgegevens verwerkt in verband met dergelijke technologieën. Wanneer dat toch het geval is, zullen persoonsgegevens strikt worden verwerkt in overeenstemming met deze Privacykennisgeving en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn uiteengezet in Artikel 6 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Afhankelijk van de hierboven vermelde doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken, is de verwerking ofwel noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of andere zakelijke overeenkomst met VLM ofwel voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of voor doeleinden van legitieme belangen die wij nastreven, op voorwaarde echter dat dergelijke belangen niet moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Bovendien kan de verwerking gebaseerd zijn op uw toestemming waar u ons deze uitdrukkelijk hebt gegeven.

Omvang van persoonsgegevens

We kunnen in het bijzonder de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Contactgegevens, zoals naam en voornaam, kantooradres, telefoonnummer kantoor, zakelijk mobiel telefoonnummer, faxnummer kantoor en zakelijk e-mailadres;
 • Betaalgegevens, zoals gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, inclusief creditcard/betaalpasnummers, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsinformatie;
 • Verdere bedrijfsinformatie die noodzakelijkerwijs wordt verwerkt in het kader van een project of contractuele relatie met VLM of die vrijwillig door u wordt verstrekt, zoals geplaatste bestellingen, gedane betalingen, verzoeken en projecten;
 • Informatie over uw interesses en voorkeuren en andere informatie die is verkregen door de hierboven beschreven analyses, met name uw activiteiten wanneer u onze website of andere diensten die wij online aanbieden, gebruikt. Dit omvat welke inhoud u downloadt, klikt of bekijkt, voor hoe vaak en hoe lang).
 • Informatie die wordt verzameld uit openbare bronnen, integriteitsdatabases en kredietbureaus; en
 • Indien wettelijk vereist voor nalevingsdoeleinden: informatie over relevante en belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures tegen u of een derde waarmee u verwant bent en interactie met u die relevant kan zijn voor antitrustdoeleinden.
 • Speciale categorieën Persoonsgegevens. In verband met de registratie voor en het bieden van toegang tot een evenement of seminarie, kunnen we u om informatie over uw gezondheid vragen met het oog op het identificeren van en rekening houden met eventuele handicaps of speciale dieetwensen. Het gebruik van dergelijke informatie is gebaseerd op uw toestemming. Als u dergelijke informatie over een handicap of speciale voedingsbehoeften niet verstrekt, kunnen we geen voorzorgsmaatregelen treffen.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Doorgaans zullen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van derden tenzij hierin vermeld (bijvoorbeeld informatie uit openbare bronnen, integriteitsdatabases en kredietbureaus).

Waar u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen wij ook uw persoonsgegevens van derden verkrijgen voor marketingdoeleinden. In dergelijke gevallen wordt u hierover geïnformeerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen in overeenstemming met de technische stand van de techniek en wettelijke vereisten voor gegevensbescherming om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of inbreuk. Deze waarborgen zijn onder andere de implementatie van specifieke technologieën en procedures die zijn ontworpen om uw privacy te beschermen, zoals beveiligde servers, firewalls en SSL-codering. We zullen te allen tijde strikt voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens.

Met wie zullen we uw persoonsgegevens delen?

Wij delen uw gegevens niet met derden, behalve met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Verder zullen wij uw persoonsgegevens alleen vrijgeven wanneer u ons daartoe of daarvoor opdracht of toestemming geeft, wanneer wij op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of een gerechtelijk of officieel verzoek hiertoe verplicht zijn, of wanneer wij frauduleuze of criminele activiteiten vermoeden.

Waar zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt?

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten kunnen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“derde landen”), waarin toepasselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de wetten van uw thuisland. Daarbij zullen we ons houden aan de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming en passende voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens als u meer informatie wilt over dergelijke waarborgen.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u verzoeken om toegang tot, of rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking of gegevensportabiliteit aanvragen. U hebt met name het recht om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, aan te vragen. Als u dit verzoek herhaaldelijk doet, kunnen we hiervoor een toereikende vergoeding vragen. Raadpleeg de artikelen 15-22 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming voor informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming.

Gelieve voor elk van de bovenstaande verzoeken een beschrijving van uw persoonsgegevens op te sturen naar de onderstaande contactgegevens met vermelding van uw naam, klantnummer of ander VLM-identificatienummer (indien van toepassing) als bewijs van identiteit. Mogelijk hebben we een aanvullend identiteitsbewijs nodig om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. We zullen uw verzoek zorgvuldig in overweging nemen en met u bespreken hoe dit het beste kan worden vervuld.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u de toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken, met andere woorden, het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking. Indien de toestemming wordt ingetrokken, kunnen we de persoonsgegevens alleen verder verwerken als er een andere wettelijke grond voor de verwerking is.

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens om de kwestie te laten onderzoeken.

Bent u verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

Als algemeen principe geeft u ons uw persoonsgegevens volledig vrijwillig; er zijn over het algemeen geen nadelige gevolgen voor u als u ervoor kiest om geen toestemming te geven of geen persoonsgegevens te verstrekken. Er zijn echter omstandigheden waarin VLM geen actie kan ondernemen zonder over bepaalde van uw persoonsgegevens te beschikken, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgegevens nodig zijn om uw bestellingen te verwerken, u toegang te bieden tot onze nieuwsbrief of om een wettelijk verplichte nalevingscontrole uit te voeren. In deze gevallen is het voor VLM helaas niet mogelijk om uw verzoek in te willigen zonder de relevante persoonsgegevens.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd wanneer deze niet langer redelijkerwijs vereist zijn voor de Toegestane Doeleinden of indien u uw toestemming (indien van toepassing) intrekt (indien van toepassing) en wij niet wettelijk verplicht of anderszins gemachtigd zijn om door te gaan met het opslaan van dergelijke gegevens. We zullen uw persoonsgegevens in het bijzonder bewaren indien dit nodig is voor VLM ter indiening van of verdediging tegen rechtsvorderingen tot het einde van de relevante bewaartermijn of totdat de vorderingen in kwestie zijn afgewikkeld.

Gebruik van cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies wanneer u onze e-mails opent en/of onze website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op uw computer of mobiel toestel bewaard wordt. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de websites die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de websites over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op de websites relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen, … Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de websites niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die jouw taalvoorkeur onthouden.

Performantie-cookies: We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze online diensten met de bedoeling de inhoud van onze online diensten te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze online diensten te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics.  Google Analytics zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Hierdoor zijn we in staat de structuur  en de inhoud te verbeteren.

Sociale media cookies: Onze online diensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze online diensten getoond wordt. Verder kan de content op onze onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via  onze online diensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn en Twitter.

Personalisatie cookies: Wij kunnen ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van  onze online diensten. Daardoor krijgt u op basis van uw surfgedrag op onze online diensten suggesties voor  content en andere informatie. Daarmee hopen we u in aanraking te laten komen met content en informatie die u interessant vindt en waar u misschien niet direct zelf aan had gedacht. Ook kan content die u al hebt gezien juist niet als aanbeveling worden getoond.

Updates van deze kennisgeving inzake gegevensbescherming

Deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. We behouden ons het recht voor om deze Kennisgeving inzake Gegevensbescherming van tijd tot tijd bij te werken en te wijzigen om veranderingen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of veranderende wettelijke vereisten te weerspiegelen. In het geval van dergelijke wijzigingen publiceren we de gewijzigde Kennisgeving inzake Gegevensbescherming op onze website.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar:

VLM BV
Brusselsesteenweg 323b
B-9280 Lebbeke
info@vlmontage.be